Remuneration Committee
Membership
Tse Chee On, Raymond (Chairman)
Zen Wei Pao, William
Zen Wei Peu, Derek
Lau Sai Yung
Wong Wai Ho