Nomination Committee
Membership
Zen Wei Peu, Derek (Chairman)
Lau Sai Yung
Wong Wai Ho
Hui Grace Suk Han