Remuneration Committee
Membership
Chow Ming Kuen, Joseph (Chairman)
Zen Wei Pao, William
Zen Wei Peu, Derek
Lau Sai Yung
Tse Chee On, Raymond